Електротехника - The project
Клуб приложна електротехника и електроника


Проект УСПЕХ Проект BG 051РО001 – 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г

Извънкласната дейност по електротехника и електроника в МГ“Д-р П.Берон“ - Варна се осъществява с две групи ученици от 9 и 11 клас. Дейностите по проекта са организирани в лабораторията по физика на МГ и специализираните лаборатории на катедрите „Теоретична и измервателна електротехника“ и „Микроелектроника“ на ТУ-гр.Варна. Те са насочени към осмисляне на знания по физика от раздел Електричество и прилагането им в областите Електротехника и Електроника, които са базови области за съвременните технологии. Основната цел на занятията е изграждане и развиване на практически умения за работа с измервателни уреди, електронни схеми и устройства.

Дейността развива интереси към науката и техниката, към инженерните специалности и съдейства за професионалното ориентиране на учениците.


сайт на МОMН към проект УСПЕХ